หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอเมืองพิจิตร
 
 

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายพิทยา บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

       
หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1อำเภอสามง่าม
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายวุฒิ พูลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า อำเภออสามง่าม จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายจเด็จ มะลิดิน
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 
หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1อำเภอวชิรบารมี
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายปฏิวัติ ยอดเถื่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองขาว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายธีรเมธ วงศ์ปัญติ
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองขาว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 
หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอวังทรายพูน
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายศักดิ์ชัย รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายชัยวัฒน์ ทับบุญมี
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 
หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 อำเภอสากเหล็ก
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายกานต์ จันทรคณา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายธีรธัช ทุ้ยแปร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 
หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 อำเภอตะพานหิน
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดป่าแดง อำเภออตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายวิเชียร เนียมยิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดหาดแตงโมฯ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 3
ชื่อ : นางสาวสุวรรณีย์ ศิริสมฤทัย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

       
หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 อำเภอบางมูลนาก
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายสมนึก อินสาย
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
สถานที่ทำงาน : -

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 3
ชื่อ : นายวิฑูรย์ ไวสาริกรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ. 3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

       
หน่วย พิเศษ
   

หมายเลข : 1
ชื่อ : นายประมวล โพรี
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
สถานที่ทำงาน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวสามง่าม จังหวัดพิจิตร

   

หมายเลข : 2
ชื่อ : นายมนตรี เนียมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร