ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
12378960
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,275
สมาชิกคนล่าสุด: abusizom

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 193
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 193

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 50
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 50
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 


Un title page

เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก มาจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และหรือจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี โดยมติที่ประชุมใหญ่ฯ หรือเงินซึ่งมีผู้บริจาค ให้ ซึ่งตามระเบียบฯ ให้จ่ายทุนละ 1 ,000.- บาท โดยสมาชิกที่ มีบุตรกำลังศึกษา มีสิทธิได้รับทุนรายละ 1 ทุนต่อปี โดยมี หลักเกณฑ์ ดังน
ี้

- เป็นบุตรสมาชิก ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง
- มีอายุตั้งแต่ 3-25 ปี
- บุตรคนหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับไม่เกิน 1 ทุน

 

เงินสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัย
เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย สำหรับที่อยู่อาศัยหรือเครื่องอุปโภค ครอบครัวละไม่เกิน 3 ,000 บาท
กรณีเกินกว่า 3 ,000 บาท ต้องจัดทำประมาณการค่าเสียหายนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้

ประมาณค่าเสียหาย

เงินช่วยเหลือ

ตั้งแต่ 5,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 5 00 บาท

ตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่เกิน 1, 000 บาท

ตั้งแต่ 20,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท

ไม่เกิน 2,0 00 บาท

ตั้งแต่ 30,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท

ไม่เกิน 3,0 00 บาท

ตั้งแต่ 50,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท

ไม่เกิน 5,0 00 บาท

ตั้งแต่ 100,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่เกิน 10,0 00 บาท

ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

ไม่เกิน 20,0 00 บาท

 

เงินสวัสดิการสงเคราะห์การศพสมาชิกและครอบครัว
ก. สำหรับสมาชิก ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับกาศพ จำนวนเงิน รายละ 30,000 บาท

ข. สำหรับครอบครัวสมาชิก(บิดา-มารดา คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับกาศพ จำนวนเงิน รายละ 20,000 บาท


เงินสวัสดิการคุ้มครองครอบครัวสมาชิก
จ่ายให้กับทายาทสมาชิก กรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรมทุกกรณี โดยยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน หลังจากสมาชิกถึงแก่กรรม โดยพิจารณาจากอายุการเป็นสมาชิก

อายุการเป็นสมาชิกเกินกว่า

ได้รับเงิน (บาท)

6 เดือน – 1 ปี

20,000

1ปี - 3 ปี

50,000

3 ปี - 5 ปี

100,000

5 ปี – 10 ปี

150,000

10 ปี - 15 ปี

200,000

15 ปี - 20 ปี

250,000

20 ปี

300,000

เกินกว่า 20 ปี

เพิ่มปีละ 2,000

 

 

กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
ให้เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกองทุนฯ ในปีนั้นๆ มาจัดเป็น สวัสดิการให้แก่สมาชิกและทายาท รวม 3 กรณี

1. จ่ายให้สมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการในปีนั้นๆ
2. จ่ายให้สมาชิกที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณและ มีอายุครบ 60 ปีในปีนั้น
3. จ่ายให้ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมในปีนั้น หรือถึงแก่กรรมก่อนเกษียณอายุราชการ

วิธีการคิดคำนวณ ( ดอกเบี้ย 100 %)

- ส่วนที่ 1 จำนวนเงิน 70% ตามจำนวนเวลาการเป็นสมาชิก
- ส่วนที่ 2 จำนวนเงิน 30 % จ่ายตามจำนวนหุ้น

ผู้มีสิทธิรับเงินกองทุนฯ ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินก่อน วันสิ้นปี ( 31 ธันวาคม ) ของปีนั้น หากพ้นกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ จะขอรับเงินในปีถัดไปไม่ได้

 

กองทุนสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิก
ให้นำเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกองทุนฯ ในปีนั้นๆ มาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ทายาทสมาชิก เมื่อสมาชิก ถึงแก่กรรมในรอบปีนั้นๆ จะได้รับเงินสวัสดิการฯ เท่ากันทุกราย แต่ต้องไม่เกิน รายละ 100 ,000 บาท

วิธีการคิดคำนวณ

สมาชิก 1 ราย ได้รับ = จำนวนเงินดอกเบี้ยกองทุนฯในปีนั้น / จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปีนั้น

สมาชิกที่จะได้รับการคุ้มครองฯจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนโดยทายาทผู้มีสิทธิรับเงินกองทุน ต้องยื่นเรื่องขอรับภายในปีบัญชีถัดไปหลังการประชุมใหญ่ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพบิดา-มารดา
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินทุนสวัสดิการฯ นี้ เมื่อบิดามารดาสมาชิกถึงแก่กรรมคราวเดียว รายละ 20 ,000.- บาท โดยสมาชิกต้องยื่นเรื่องรับเงินทุนสวัสดิการฯ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่บิดามารดาถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกซึ่งเป็นผู้จัดการปลงศพ

 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกทุกคน โดยวงเงินสูงสุดกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับ เงิน 220 ,000.- บาท