ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
15067518
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 44
Member(s): 0
Total: 44
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด: Users Journal


Users Journal
[ Journal Directory | Create an Account ]

Site member's automatically have the option to create their own journals and post comments.

Pokemon Go Hack is currently open to download and it requires a while.
Posted on: 10-22-2016 @ 07:47 pm

The word hacker can mean a lot of things: Programmer, tinkerer, designers, or even criminal. Above all more, a hacker is an expert and a creator. If the word has its own negative baggage, it may also be a highly desirable trait.
swietne cheaty
Cybersecurity expert Bruce Potter is a large proponent of learning about hacking--particularly the sort that deals with information security--through gaming. Inside a 2013 talk called "It's just a game, inches Potter outlined how both world class professionals and complete newbies use video games for education and enhancement when it comes to hacking.

We're here to address the newbies.

Studying about hacking through video games is a tale as old as time. That doesn't want to level up in game and in life at the same time? Regarding course, it's not so easy: Finding the right games to teach you the correct concepts can be challenging, and it's easy for newbies to be taken in by games that bear little resemblance to reality.

That is where Project KidHack comes in. Designed to educate kids the basics of hacking, KidHack puts collectively a curriculum of classic and new games to dive into and learn.

"[My kids] may or might not exactly choose information security as a field they go into, " a security expert known simply as Grecs, who started the project after being inspired by Knitter, said in a discuss last year. "However, the whole philosophy is to introduce them to basic security concepts at a young age so whatever field they go into, they're more security minded, more security aware. inches

The project was influenced by Ender's Game, the popular science fiction novel through which kids were taught about war through games. This is a little less brutal, much more cheesy, and plenty of fun, but the ideas make sound judgment all the same.

Here are the best games Project KidHack recommends:

Video games
Uplink is a hacking ruse in which players perform dirty jobs for international corporation: money laundering, robbing data, sabotaging enemy systems, erasing evidence, and other nefarious activities. The parmesan cheese factor is high, but the game is a vintage, and it's a fun way to immerse yourself in the fundamentals of information security. Plus, who does not want to steal $1,000,000 from a few carried away banks?


Pwn: Combat Hacking is a fast paced real-time strategy game from 2013. Players aim to take over nodes from rivals in what sums to a mix between chess and "3d tic tac toe, " as Grecs calls it. Equipment like viruses, encryption, backdoors, trojans, and firewalls liven the game up through adding the necessary hacker flavor to make this a good summary of the world.

CryptoClub, created by academics at the University of Illinois, is perhaps the most direct and useful teaching tool because it dives into real cryptography problems. While it lacks the cyberpunk techno that other games apparently deem a requirement, CryptoClub is an excellent selection of puzzles and online games that will challenge a fresh learner.

Steve Jackson Online games

Card and board video games
It's a lttle bit counterintuitive, but some of the first and best games about hacking take place outside any computer.

d0x3d is an an open-source board game aimed specifically at laymen trying to learn about security and hacking. Players become a member of a team and take the role of elite hackers infiltrating networks to steal valuable assets. All the while, network administrators are "patching compromised machines, raising sensors, sometimes changing [the network's] very topology to impede your movements, " according to TheGameCrafter. com.

Next up is Control-Alt-Hack, a 2012 credit card game that puts you in Hacker, Inc. Because ethical hackers--better known as "white hat hackers, " the kind that protect your systems rather than exploit them--Control-Alt-Hack teaches complicated ideas, such as social engineering and network engineering to non-technical players.

Hackers & Agents is an Uno-style card game with a major helping of hacker ideas, allowing players to learn about tools, like rootkits and SQL injections. It can a fairly easy game to learn, but each card includes little bonuses (think binary and accurate hacking code), so players dive just a little deeper in the more they play.


Hacker is a vintage 1990s card game according to a real-life Oughout. S. Secret Service rezzou of Steven Jackson Games relating to Jackson's Illuminati online bulletin board from the 1980s that ran an array of early hacking games. Within the game and its numerous expansion sets, hackers create networks and then be competitive against one another with viruses, worms, military hardware, and other tools to be able to control systems and dominate the 'Net.

The raid that inspired Hacker also led to the creation of the Electronic Frontier Foundation, so it can a historical treasure if nothing else. Hacker is out of print but is one of these classics of the genre where, if you get a chance, warrants a play.

Each one of these video games are meant to be early steps that ignite an interest not only in hacking but in critical thinking. If you want to take further steps, Grecs says, the resources are out there. For instance:


Last updated on 10-22-2016 @ 07:47 pm


Write a Comment
Write a Comment
View More
View More
User Profile
User Profile
Send a Message
Send a Message